Serdele de scurgere pentru a pierde in greutate, Limba Portugheza | Latim | Idiomas


Mernoriile Sec iunei Literare, t. Ètude sur le rhotacisme en roumain Paris, Champion, Bibliothèque de l'école des Hautes ttudes.

Sciences historiques et philologiques, fasc. In acest scop, linguistul disp une de metoda cornparativei ; pentru aplicarea acestei metode, cercettitorul trebue sei aibti la indemcinei descrierea stadiilor de evolufie ale limbei, la dale succesive. Linguistul opereazá, asa dar, cu descrieri de stadii linguistice.

Lucrarea de Ma isi pro pune sel dea, sub o formet concisel, descrierea stadiului de evolulie al lirnbei romtine, in cursul secolului al XVI-lea. Importanfa data fieceirei divisiuni a volumului a lost dieted de imprejuräri : fonetica ocupti un spaliu importan!

serdele de scurgere pentru a pierde in greutate

Capitolele consacrate morfologiei, sintaxei. Am pcistrat, In aceastei parte a volumului, divisiunile tradifionale. In adeveir, gruparea materiel dupei alle criterii, preconisatá de unii linguisti, este mai mull formalti si nu corespunde unei interpretäri nouei a I aptelor.

Presentul volum se adreseazei, in primul ránd, studenfilor de filologie romtinti. El a fost scris in baza notelor care mi-au servit la predarea cursului finut la Facultatea de Litere din Bucuresti, pentru studenfii din anal pregálitor, in anii scolari si Expunerea a fost remanialii i amplificará, dar solufiile problemelor sunt, cu unele excepfii, acelea pe care le-am pro pus in arlicolele i lucriz'rile publicate in anii din 5 VIII PREFATX Am finut wand, in expunerea faptelor, de reparlisarea lor geograficei; exemplele sunt despeirfite de interpretarea lor ; cetitorul este deci liber sd- i formeze propria convingere, in basa examenului faptelor.

serdele de scurgere pentru a pierde in greutate

Nu am filcut nici o deosebire, in privinfa datei, mire limba traducerilor rotaciscuite i bimba celorlalte texte din sec. Dacd s'ar dovedi, inset, al cele mai vechi traducen i romeine li de ceirli religio ase dateazd din sec.

L1MBA ROMANA SECOLUL AL XV1-LEA. - PDF Téléchargement Gratuit

Cercetatorii tineri, neinfluenfafi de contingenfele actuate, vor alege mai tdrziu, in deplind serdele de scurgere pentru a pierde in greutate de veden, mire teoriile ce se opun astäzi. Celitorul care s'ar colepta sei gelseascd descrise in presentul volum bate particularitdfile limbei din sec. Am evitat discufiile, in cursul exposeului, i le-am resumat in notele care intovdrd esc tratarea f iecdrei chestiuni ; indicatiile bibliografice, privitoare la mecate chestiune, sunt date, de snooker pierdere în greutate, in note.

In privinfa exemplelor, am redus numeirul lor la strictul necesar, reimeindnd ca cetitorul sei completeze el insu i ref erinfele, acolo unde lucrul va fi necesar, fie adreseindu-se direct textelor, fie compendiilor lui Cipariu, Candrea sau Densusianu. Introducerea e precedald de leimuriri asupra notatiei fonetice i transcrierei abetului cirilic, lista abreviafiilor qi de sumare indicalii bibliograf ice, pentru orlentarea generald. Tabla analiticà dela sfdr itul lucrdrei orienteazei asupra materiei cuprinsei in presentul volum.

D-1 A. Gratin a binevoit sá ceteascd lucrarea in manuscris ; li datoresc o serie de observafii prefioase i indreplarea mai multor erori. D-nii J. Bgck i G. Predescu au recilit die o corecturd, eviteindu-mi o serie de gre eli. Rog pe d-nii Graur, Bgck qi Predescu sä geiseascd aci expresiunea recuno tinfei mete. Candrea i Ov. Densusianu, deschizeitori de drumuri nou'd, cetrora acei care studiazti secolul al XVI-lea le datoreazei ateit de mult.

Bueure ti, novembre A. Semi-vocale w: fr. Sernne diacrit ice Literile inchise tare parantese drepte [ ] noteazà sunete. Texte slavonesti. Transcrlerea adoptatà de slavistii occidental' Reo. Texte romanesti. Hasden, Archiva istcried a Romdnici, I parteaBucure5ti, pagina 5i.

Barbulescu, Curentele literare la Romeinl trz perioada slavonismului cultural, Flucurosti, bg. Bogdan, I-II, Bucure5ti, pagina. Candrea, Oas -- I. Candrea, Psaltirea. Rosetti, GS, I. Bianu, Manuscript dela Ieud. Invc1 aturii la Pasti. Inveildturcl la cuminecaturd, Bucuresti, ; pagina g randul. I; pagina volumului i manuscrisului, la t. Nicolaescu, dupa exemplarul din Blaj, pastrata in biblioteca Academiei Rom. Procopovici-Pu5cariu, Diaconal Coresi.

Carte cu Inva àlurd, I, Bucure5ti, ; pagina 51 randul. Bianu, Intrebare crestineased, Bucure5ti, ; pagina 51 randul. Cipariu, Principia de timbá i de scripturá, ed. Coresi, Molitvenic, ed. Sturdza, Bucure5ti,p ; pagina si randul.

Dr5ganu, Doud manuscripte vecht. Drriganu, Douei manuscripte vechi. Codicele Todorescu ci Codicele Martian, Bucuresti, ; pagina volumului si folio manuscrisului, recto sau verso. Hasdeu, Psal- Urea publicatei romdneste la de diaconul Coresi, Bucuresti, ; psalmul sau cantarea i versetul.

Remedii populare pentru strângerea pleoapelor. Video: pleoapa dispozitivă Exercițiul pas cu pas este eficient în jurul ochilor și pleoapelor. Video: pleoapa dispozitivă În ciuda faptului că fiecare vârstă are propriul farmec, frumusețea și bucuriile lor, toate femeile doresc să păstreze tinerii cât mai mult posibil. Nu toată lumea poate și doresc să recurgă la manipulări din plastic și pot fi corectate la domiciliu.

Coresi, Prasiul, ed. Bianu, Lucrul apostolesc, Apostolul, tipdrit de diaconul Coresi in Brasov, la anulBucure5ti, ; cartea, capitolul i versetul. Pravila tiparità probabil de Coresi, ed.

Limba Portugheza

Bianu, Pravila slintitor Apostoli, Bucuresti, ; pagina si randul. Sbiera, CernAuti, ; pagina manuscrisului i randul.

«Терпи, - сказал он.  - Терпи». Потом закрыл глаза и глубоко вздохнул. Беккер не сразу почувствовал, что его кто-то подталкивает. Подняв глаза, он увидел старика с усыпанным родинками лицом, который стоял перед ним, намереваясь пройти.

Iorga, I-II, Bucuresti, pag. Academiei Romftne. Bianu, t. I, fase. Gaster, cu titlul gresit Tetravanghelul diaconului Coresi dinprelucrat de Dr. Gaster, Bucuresti, ; cartea, capitolul i versetul. Bogdan, 0 evanghelie slavond cu traducere romtind din sec.

serdele de scurgere pentru a pierde in greutate

Gaster, Chrest. GAzdaru, Descendehtii demonstrativului latin In limba romdnei, Bogdan, Cono. Psaltirea Hurmuzaki in ed.

Candrea ; psalmul sau antarea versetul. Hasdeu, CB, I, p. Rosetti, Bucuresti, pagina si randul.

Princepele

Bianu, Manuscript dela leud. Scriptura Domnului Hristos Bucuresti, ; pagina si randul. DrAganu, Dacoromania, II, p ; pagina revistei si folio manuscrisului, recto sau verso. N Scrisoarea lui Neacsu din Umpulung Musceled. Bianu-Cartoi an, Album de paleogralie romdneascd, Bucuresti,pl.

serdele de scurgere pentru a pierde in greutate

Papahagi, Maram. Papiu Harlan, Tesaur de monumente istorice, I, Bucuresti, pagina. RF Revista lilologicd, CernAuti, urm. Rosetti, Rtude sur le rhotacisnze en roumain, Paris, Bianu, I, Bucuresti, ; psalmul sau antarea i versetul. Iorga pagina i, eventual, n-1 de ordine al textului. Ghibdnescu pagina si, eventual, n-1 de ordine al textului. Stefanelli T. Stefanelli, Documente din vechiul ocol al Ceimpulungului moldovenesr, Bucuresti, Academia Romand, subj. GAluscd, Slavisch-rumeinisches Psalterbrurhsteick, Halle a.

Weigand, Leipzig, urm.

Efectivamente ela românicas não são mais de que outros tantos correspondia a diferentes períodos cronológicos e ramos do velho tronco latino.

Cipariu, Principia de limbd si de scripturd, ed. I, Bucuresti, notele care intovarasese fiecare text constitue un izvor pretios de informatie. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, t.

II: le seizieme sitcle, Paris, Leroux, lucrare fundamentald ; fasc. Candrea, Psaltirea 6cheianir comparata cu celelalte psaltiri din sec. Galusca, Slavisch-rumdnisches Psalterbruchstiick, Halle a. Draganu, Doud manuscripte vechi. Codicele Todorescu i Codicele Martian, Bucuresti, Academia Romana, ; Un lragment din cel mai vechi Molitvenic romdnesc, In Dacoromania, II, p introducerile sunt consacrate studiului particularitatilor linguistice ale acestor texte.

Pascu, Istoria literaturei si limbei romdne din secolul XVI, Bucuresti, Cartea Romaneasca, catalog de fapte, fara priviri de ansamblu ; exposeu putin personal, i, acolo unde e personal, de cele mai dese ori, eronat.

Rosetti, Recherches sur la phondigue du roumain au XV l-e sack, Paris, Champion, exemple noua din textele netraduse. Rosetti, Lettres serdele de scurgere pentru a pierde in greutate de la lin du XV l-e el du début du X V I I-e siecle tirées des archives de Bistritza TransylvanieBucuresti, Socec, introducerea contine un exposeu descriptiv al limbei textelor publicate.

Istorle literara a Exposeuri A. Procopovici, Introducere In studiul literaturei vechi, Cernauti, Glasul Bucovinei, un bun exposeu pentru incepatori ; cu indicatii bibliografice. Limba romini in secolul al XVI-lea. Puscariu, Istoria literaturei rom6ne, epoca ueche, ed. Cartojan, Cdrfile populare fn literatura romaneascd, 1, epoca influenlei sud-slave, Bucuresti, Casa Scoalelor, lucrare fundamental; cu indicatii bibliografice.

L1MBA ROMANA SECOLUL AL XV1-LEA.

Puscariu, Istoria literaturei romdne, epoca veche, ed. PubHeap' periodiee Dacoromania, Cluj, si urm. Codrul Cosminutui, CernAuti, si urm.